POLÍTICA DE PRIVACIDADE E LEI DE COOKIES

En cumprimento do Real Decreto-ley 13/2012, o Concello de Santiago de Compostela, con domicilio no Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro e co NIF: P1507900G, informálle que o seu sitio web www.centrointerpretacionvillestro.org utiliza unha serie de cookies no seu ordenador coa única finalidade de evaluar o tipo de navegación que realice pola páxina web e presentar informes de actividade no sitio web.

De seguido informamoslle detalladamente das cookies que poden instalarse dende noso sitio web. En función da súa navegación poderán instalarse todas ou só algunhas delas.

Nome Cookie Categoría Descrición Duración
wordpress_         2Cookie de WordPress para un usuario conectado   Sesión
wordpress_logged_in         2Cookie de WordPress para un usuario conectado   Sesión
wordpress_test_         2Cookie de WordPress para un usuario conectado   Sesión
wordpress_test_cookie         2Cookie de proba de WordPress   Sesión
wp-settings-         1WordPress tamén establece algunhas cookies wp-settings-[UID]. O número final é a ID de usuario individual da táboa de base de datos de usuarios. Isto utilízase para personalizala vista da interfaz de administración, e posiblemente tamén a interfaz principal do sitio. WordPress tamén establece cookies para wp-settings-{time}-[UID]    1 ano
wp-settings-time-         2O número final é o ID de usuario individual da tábla de base de datos de usuarios. Isto utilízase para personalizala vista da interfaz de administración, e posiblemente tamén a interfaz principal do sitio.   1 ano
SESS         1Para asegurarse de que se recoñecen cando se pasa dunha  páxina a outra dentro do sitio e que calquer información que haxa ingresado e recordada.   Sesión
_qca        1A  cookie _qca pode usar a súa  dirección IP da computadora, o código do píxel, referíndo a ubicación HTTP, ubicación HTTP actual, cadea de búsqueda, o tempo da conexión, o tempo do navegador, as búsquedas feitas no sitio web correspondente, e outras estatísticas, co  fin de analizar rexistro de datos de diferentes sitios web e combinala con outra información non persoal identificable para producir os informes que están dispoñibles no Sitio Quantcast.com, para permitir  os editores web e anunciantes para entregar segmentos de público que son apropiados para os seus produtos ou servicios .   5 anos

Condicións xerais de uso do sitio www.centrointerpretacionvillestro.org

O Concello de Santiago de Compostela con domicilio a efectos de notificacións no Pazo de Raxoi-Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela, A Coruña, co NIF: P1507900G, pon a disposición no seu sitio web www.centrointerpretacionvillestro.org determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web do PROPIETARIO por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web www.centrointerpretacionvillestro.org en todas e cada unha das páxinas, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet e atópese plenamente informado.

O acceso ao sitio web do PROPIETARIO implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese non a utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

Primeira: CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1. A utilización do sitio web do PROPIETARIO, non conleva a obrigatoriedade de inscripción do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente O PROPIETARIO prohibe os seguintes:

1.1.1. Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas do PROPIETARIO ou a terceiros.

1.1.2. Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede.

1.2. O PROPIETARIO, poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais -ver cláusula quinta.

Segunda: CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1. O PROPIETARIO utilizando fontes internas e externas de tal modo que O PROPIETARIO únicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2. O PROPIETARIO resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. O PROPIETARIO non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento de enláce aos sitios web de terceiros que figuren en www.santiago.emprego.org.  Ademais a través do sitio web do PROPIETARIO póñense a disposición do usuario servizos gratuítos e de pago ofrecidos por terceiros alleos e que se rexerán polas condicións particulares de cada un de éllos. O PROPIETARIO non garante a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

Terceira: RESPONSABILIDADE

3.1. O PROPIETARIO en ningún caso será responsable de:

3.1.1. Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

3.1.2. Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

3.1.3. Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links.

3.2. O PROPIETARIO resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse. Así mesmo, O PROPIETARIO colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fehacente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

Cuarta: DEREITOS DE AUTOR E MARCA

O sitio web do PROPIETARIO, os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web, atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso do PROPIETARIO. Os materiais, tanto gráficos como escrito,s enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario que afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ao PROPIETARIO.

Quinta: XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Santiago de Compostela renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro fuero que puidese corresponderlle.

Sexta

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O PROPIETARIO poderá non ejercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte do PROPIETARIO.

Política de privacidad y ley de cookies

En cumplimento con el  Real Decreto-ley 13/2012, el Concello de Santiago de Compostela, con domicilio en el Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro y con NIF: P1507900G, informa que  su sitio web www.centrointerpretacionvillestro.org utiliza una serie de cookies en su ordenador con la  única finalidad de evaluar el tipo de navegación que realice por la página web y presentarnos informes de actividad en el sitio web.

Seguidamente informamos detalladamente de las cookies que pueden instalarse desde nuestro sitio web. En función de su navegación podrán instalarse todas o solo algunas de ellas.

Nome Cookie Categoría Descrición Duración
wordpress_        2Cookie de WordPress para un usuario conectadoSesión
wordpress_logged_in        2Cookie de WordPress para un usuario conectadoSesión
wordpress_test_        2Cookie de WordPress para un usuario conectadoSesión
wordpress_test_cookie        2Cookie de prueba de WordPressSesión
wp-settings-       1WordPress también establece algunas cookies wp-settings-[UID]. El número final es la ID del usuario individual de la tabla de base de datos de usuarios. Esto se utiliza para personalizar la vista de la interfaz de administración, y  posiblemente también la interfaz principal del sitio. WordPress también establece cookies para wp-settings-{time}-[UID]1 año
wp-settings-time-       2El número final es la ID del usuario individual de la tabla de base de datos de usuarios. Esto se utiliza para personalizar la vista de la interfaz de administración, y  posiblemente también la interfaz principal del sitio.1 año
SESS       1Para asegurarse de que se reconocen cuando se pasa de una  página a otra dentro del sitio y que cualquier información que haya ingresado es recordada.Sesión
_qca      1La  cookie _qca pode usar  su  dirección IP de su computadora, el código de pixel, refiriendo la ubicación HTTP, ubicación HTTP actual, cadena de búsqueda, el tiempo de la conexión, el tiempo del navegador, las búsquedas hechas en el sitio web correspondiente, y otras estadísticas, con el  fin de analizar registro de datos de diferentes sitios web y combinarla con otra información no personal identificable para producir los informes que están disponibles en el Sitio Quantcast.com, para permitir  los editores web y anunciantes para entregar segmentos de público que son apropiados para  sus productos o servicios .5 años

Condiciones generales de uso del sitio www.centrointerpretacionvillestro.org

El Concello de Santiago de Compostela con domicilio a efectos de notificaciones en el  Pazo de Raxoi-Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela, A Coruña, con NIF: P1507900G, pone a disposición en su  sitio web www.centrointerpretacionvillestro.org  determinados contenidos de carácter informativo sobre sus actividades. Las presentes condiciónes generales rigen única y exclusivamente el uso del sitio web del PROPIETARIO por parte de los USUARIOS que accedan al mismo. Las presentes condiciónes generales se exponen al USUARIO en el  sitio web www.centrointerpretacionvillestro.org en todas y cada una de las páginas, para que las lea, imprima, archive y acepte a través de internet y se encuentre plenamente informado.

El acceso al sitio web del PROPIETARIO implica sin reservas la aceptación de las presentes condiciones generales de uso que el USUARIO afirma comprender en  su totalidad. El USUARIO se compromete a no utilizar el sitio web e  los servicios que se ofrecen en el mismo para la realización de actividades contrarias a la ley y a respectar en todo momento las presentes condiciones generales.

Primera: CONDICIONES DE ACCESO Y USO

1.1. La utilización del sitio web del PROPIETARIO, no conlleva la obligatoriedad de inscripción del USUARIO. Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen estrictamente por la legalidad vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el USUARIO a realizar un buen uso de la web. Quedan prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros: derecho á la intimidad, protección de datos, propiedad intelectual etc. Expresamente el PROPIETARIO prohíbe los siguientes:

1.1.1. Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas del PROPIETARIO o a terceros.

1.1.2. Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta,el envío de correos masivos o envío de grandes mensajes con el fin de bloquear servidores de la red.

1.2. El PROPIETARIO, podrá interrumpir en cualquier momento el acceso al sitio web si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o las presentes condiciones generales -ver cláusula quinta.

Segunda: CONTENIDOS

Los contenidos incorporados en este sitio web fueron elaborados e incluidos por:

2.1. El PROPIETARIO utilizando fuentes internas y externas de tal modo que el PROPIETARIO únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados de forma interna.

2.2. O PROPIETARIO se reserva el derecho a modificar en calquer momento los contenidos existentes en su sitio web. El PROPIETARIO no asegura ni se responsabiliza del correcto funcionamiento de enlace a los sitios web de terceros que figuren en www.centrointerpretacionvillestro.org.  Además a través del sitio web del PROPIETARIO se ponen a disposición del usuario servicios gratuitos y de pago ofrecidos por terceros ajenos y que se regirán por las condiciones particulares de cada uno de ellos. El PROPIETARIO no garantiza la veracidad, exactitud o actualidad de los contenidos y servicios ofrecidos por terceros y queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidad por los daños y prejuicios que puedan derivarse de la falta de exactitud de estes contenidos y servicios.

Tercera: RESPONSABILIDAD

3.1. El PROPIETARIO en ningún caso será responsable de:

3.1.1. Los fallos e incidencias que pudiesen producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones incompletas de manera que no se garantice que los servicios del sitio web estén constantemente operativos.

3.1.2. De la producción de cualquier tipo de daño que los USUARIOS o terceros pudiesen ocasionar en el sitio web.

3.1.3. De la fiabilidad y veracidad de las informaciones introducidas por terceros en el sitio web, bien directamente, bien a través de enlaces o links.

3.2. El PROPIETARIO se reserva el derecho a suspender el acceso sin previo aviso de forma discrecional y con carácter definitivo o temporal hasta  asegurarse de la efectiva responsabilidad de los daños que pudiesen producirse. Así mismo, el PROPIETARIO colaborará y notificará a la autoridad competente estas incidencias en el momento en que tenga conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados constituyan cualquier tipo de actividad ilícita.

Cuarta: DERECHOS DE AUTOR Y MARCA

El sitio web del PROPIETARIO, los contenidos propios, la programación y el diseño del sitio web, se encuentra plenamente protegido por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento expreso del PROPIETARIO. Los materiales, tanto gráficos como escritos enviados por los usuarios a través de los medios que se ponen a su disposición en el sitio web son propiedad del usuario que afirma al enviarlos  su legítima autoria y cede los derechos de reproducción y distribución al PROPIETARIO.

Quinta: jURISDICCION Y LEY APLICABLE

las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Son competentes para resolver toda controversia o conflicto que se derive de las presentes condicciones generales los Juzgados de Santiago de Compostela renunciando expresamente el USUARIO a cualquier otro fuero que pudiese corresponderle.

Sexta

En el caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma de las presentes condiciones. El PROPIETARIO podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte del PROPIETARIO.